Privacy Policy

Voorafgaande toelichting bij het model
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna kortweg ‘AVG’)
legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt (de verwerkingsverantwoordelijke), de verplichting op de natuurlijke
personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen), te informeren.
De AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen moet nemen om de
betrokkene op een beknopte, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke vorm te in te
lichten over de verwerkingen die gebeuren en de rechten die zij als betrokkene hebben. Daarenboven
moet de verwerkingsverantwoordelijke deze informatie gratis ter beschikking stellen van de betrokkene.
Een van de mogelijkheden die de verwerkingsverantwoordelijke heeft om aan de informatieverplichting
te voldoen, is het ter beschikking stellen van een privacy policy. In deze policy schrijft de
verwerkingsverantwoordelijke het gehanteerde beleid inzake de omgang met persoonsgegevens en
inzake privacybescherming in begrijpelijke bewoordingen uit. Het opstellen van heldere richtlijnen schept
niet alleen vertrouwen bij de betrokkene, maar is ook zinvol voor de interne organisatie van de
verwerkingsverantwoordelijke.


Wenst de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen op
grond van de toestemming daartoe vanwege de betrokkene, is het aangewezen dat de
verwerkingsverantwoordelijke voorziet in een uitvoerig uitgewerkte policy. Zo vergewist hij zich ervan dat
de betrokkene zijn of haar geïnformeerde toestemming geeft voor de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens.


Het hierna volgende model dient naargelang de concrete verwerkingsactiviteiten verder uitgewerkt te
worden, zodat een privacy policy op maat van de verwerkingsverantwoordelijke aangeboden kan
worden.


PRIVACY POLICY WEBSITE
Deze policy bevat enerzijds de richtlijnen, die VK Design BV hanteert bij de verwerking van
persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.
VK Design BV, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Brielken 30, met BTW-nummer BE
0652.941.345, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
VK Design BV wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële
informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.


I. Algemeen
VK Design BV bevestigt de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten, en de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 27 april 2016 na te leven.


II. Verwerking van persoonsgegevens
Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden VK Design BV uw
persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag de verwerking steunt.
 In het kader van de dienstverlening van VK Design BV worden volgende persoonsgegevens
verwerkt:
 Uw naam en voornaam
 Uw adres
 Uw telefoonnummer
 Uw e-mailadres
 Uw bankrekeningnummer
 In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze
website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
 Uw IP-adres
 Uw e-mailadres

VK Design BV verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de
inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.
VK Design BV verwerkt bovenstaande persoonsgegevens omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons
heeft verstrekt bij het invullen van het contactformulier op onze website, via telefoon of indien u de
familieleden van de overledene condoleert bij de rouwberichten.
Uw persoonsgegevens worden door VK Design BV dus gebruikt om contact (per e-mail of telefonisch)
met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden of om u inlichtingen te verschaffen.
VK Design BV verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig andere doeleinde dan de
doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u VK Design BV daarvoor voorafgaandelijk en
op uitdrukkelijke wijze toelating verleent.
VK Design BV verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien VK Design BV uw
gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien VK Design BV niet langer
is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan VK Design BV . U bent zich er evenwel
van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan VK Design BV te verstrekken, tot gevolg
kan hebben dat VK Design BV zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te
verlenen.
Uw gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden. De verwerking van
persoonsgegevens door VK Design BV gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met
andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst. VK Design BV doet niet aan profiling op basis
van de beschikbare persoonsgegevens.
VK Design BV zal deze en nog een aantal andere persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van
het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst met betrekking tot de door VK Design BV
aangeboden diensten.
Over de verwerking van deze persoonsgegevens wordt u bij het sluiten van de overeenkomst door VK
Design BV geïnformeerd.


III. Rechten
Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten,
aangaande de verwerkingen die door VK Design BV worden verricht.
Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot info@vkdesign.be
VK Design BV is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer
u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via voormelde procedure aan [naam bevoegde dienst /
persoon / …] overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.
U beschikt over volgende rechten:
 Recht op inzage en toegang
U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te
raadplegen via e-mail of een brief gericht aan VK Design BV en mits bewijs van identiteit, door bij
uw verzoek een kopie van uw identiteitskaart te voegen. U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek
een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens.
 Recht op verbetering, wissing en beperking
Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet
of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven
vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te
verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te
verbeteren.
 Recht op het intrekken van toestemming
Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt
gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.
 Recht op overdraagbaarheid
Onder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kan VK Design BV vragen uw
gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 Klachten
Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw
persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@agb-gba.be, tel.
+32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen
van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.


IV. Doorgifte aan derden
VK Design BV verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op
enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt
in het kader van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving VK
Design BV ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties.
Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan VK Design BV de verplichting oplegt om
persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd
zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.
VK Design BV maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een
overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook
uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de
vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht. In de mate van het mogelijke zal
VK Design BV u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.


V. Veiligheid en vertrouwelijkheid
VK Design BV garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en
veilige wijze gebeurt. Indien u dit wenst, wordt u op een transparante wijze geïnformeerd over de
verwerkingsprocedures en de genomen passende, technische en organisatorische maatregelen om enig
verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de
persoonsgegevens te voorkomen.


VI. Wijzigingen
VK Design BV behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Tip

Je kan bij ons kosteloos parkeren. Net voor de
deur. Bovendien stopt Tramlijn 1 Flanders
Expo-Evergem net aan onze toonzaal.